Obchodné podmienky

Obchodné podmienky vydáva spoločnost EMS Gold Investments SR, s. r. o., zo sídlom Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČ 46 157 336, DIČ: SK2023278147, zapísaná v obchodnom registru Okresného súdu Trnava, číslo složky : 27591/T, jakožto prodávající.

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi EMS Gold Investments SR, s. r. o, ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

Kupujúci spotrebiteľ, alebo len kupujúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej,  alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci,  ktorý nie je spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky, či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami, alebo službami.

Vzťahy Medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 108/2000 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského prípravného poriadku.

EMS Gold Investments SR, s.r.o. obchoduje za ceny na svetových trhoch. Ceny sa aktualizujú automaticky, podľa vývoja aktuálnych cien zlata, striebra, platiny a paládia, najmä podľa Vývoja cien na Londýnskej a medzinárodnej burze s týmito komoditami.

Spoločnosť EMS Gold Investments SR, s. r. o., zo sídlom Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČ 46 157 336, DIČ: SK2023278147, zapísaná v obchodnom registru Okresného súdu Trnava, číslo složky : 27591/T, v prípade predaja - nákupu akčného tovaru plní funkciu medzi predávajúcim a kupujúcim ako sprostredkovateľ obchodu (ďalej len „sprostredkovateľ“). Za služby takto poskytnuté patrí sprostredkovateľovi marža, ktorá sa počíta ako rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou medzi predávajúcim a kupujúcim.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.zlato-eu.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so zasielaním faktúr elektronicky na jeho e-mail.

 2. Kupujúci môže objednať tovar od predávajúceho nasledujúcim spôsobom:

  • vyplní elektronickú objednávku na stránkach predávajúceho na adrese www.zlato-eu.sk a odošle ju
  • zašle objednávku faxom, e-mail, alebo písomnou formou
  • vykoná objednávku osobne u predávajúceho
 3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu e-mailovou správou, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu, vrátane ceny, je možné meniť, alebo rušiť na základe zákonných dôvodov, alebo na základe dohody strán.

 4. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka na nákup tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená zaslaním záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s jeho návrhom.

 5. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v registračnom formulári vytvorenom pri zaslaní objednávky.

 6. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju zrušiť, alebo opraviť.

Okamžitý nákup

Nákup produktov v prevádzkovej dobe- u objednávok na investičné kovy vytvorených vo fixačných hodinách (tj. v pracovné dni od 9:00 do 16:30 hodin okrem štátnych sviatkov v západnej Európe) bude fixovaná v okamihu odoslania objednávky. Výška objednávky nie je nijako limitovaná, tj. môžete vytvoriť objednávku v akejkoľvek výške.

Nákup vybraných produktov mimo prevádzkovej doby - cena bude stanovená (fixovaná) po potvrdení a odoslaní objednávky a to v akúkoľvek mimopracovnú dobu, okrem štátnych sviatkov v západnej Európe. Nákup je možný 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Pokiaľ vo vyššie uvedených prípadoch (vo fixačných hodinách aj mimo fixačných hodín) požadujete fixáciu na pokyn z Vašej strany uveďte to, prosím, v poznámke objednávky.

Možnosti nákupu, cena tovaru

 1. Maloobchodný nákup investičních kovov: nákup investičných zlatých, strieborných, platinových, palladiových zliatkov a mincí prostredníctvom maloobchodného e-shopu, uverejnenom na adrese www.zlato-eu.sk za cenu, uvedenú na karte jednotlivých produktov. Predajná cena je uvedená v EUR. Ceny sú platné v čase objednávky vrátane DPH a Prémia. Táto služba nie je obmedzená výškou objednávky, ak na karte jednotlivých produktov nie je uvedené inak

 2. Limitný nákup – traders: nákup investičných zlatých, strieborných, platinových, palladiových zliatkov a mincí prostredníctvom maloobchodného e-shopu, uverejnenom na adrese www.zlato-eu.sk za cenu budúcu, t. j. za cenu, ktorú si určí kupujúci sám, podľa predpokladaného vývoja cien. V momente, kedy aktuálna predajná cena jednotlivých investičných produktov dosiahne hranice určené kupujúcim, stáva sa objednávka záväznou a o tejto skutočnosti je kupujúci informovaný e-mailom. Táto služba je obmedzená celkovú výšku objednávky 16.000,- EUR, ak na karte jednotlivých produktov nie je uvedené inak. K tomu to spôsobu nákupu klient využíva službu "Traders", ktorá sa nachádza v hlavnej ponuke na stránkach www.zlato-eu.sk

 3. Fixingový nákup: nákup investičných zlatých, strieborných, platinových, palladiových zliatkov a mincí prostredníctvom maloobchodného e-shopu, uverejnenom na adrese www.zlato-eu.sk za cenu, uvedenú na karte jednotlivých produktov. Kupujúci zadá predávajúcemu telefonický pokyn k fixácii ceny produktu (nákupu) podľa aktuálnej ponuky. Tomuto nákupu predchádza zaslanie objednávky kupujúceho predávajúcemu s poznámkou "Fixingový nákup". Táto služba je obmedzená výškou objednávky 16.000,- EUR.

 4. Nákup-predaj akčného tovaru:Pod akčným tovarom sa rozumie tovar, ktorý je ponúkaný sprostredkovateľom na základe pokynu predávajúceho (Zmluva na sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru) jednotlivým kupujúcim (tretím stranám) a to prostredníctvom webových stránok, alebo v rámci akejkoľvek obchodnej činnosti spoločnosti.

  4.1. Vysporiadanie obchodu: - Zaručenie kvality tovaru zaistí sprostredkovateľ.

  - Platba za nákup tovaru zo strany kupujúceho bude vykonávaná cez účet sprostredkovateľa na účet predávajúceho. Platba bude znížená o maržu náležiacu sprostredkovateľovi. Ak bude predávajúci alebo kupujúci požadovať vyčíslenie marže pre sprostredkovateľa, bude mu táto informácia zaslaná.

  Predávajúci aj kupujúci s vyššie uvedeným spôsobom nákupu (predeja) vyslovujú svoj súhlas.

Spôsoby platby

 1. Bankový prevod, alebo vkladom na účet predávajúceho. Platby je možné vykonávať v EUR. Číslo účtu pre platbu prevodom, alebo vkladom na bankový účet:

  Tatra banka, a.s.
  Číslo účtu: 292 185 8107/1100 pro EUR,
  IBAN: SK0911000000002921858107
  SWIFT: TATRSKBX

  Fio banka, a.s.
  Číslo účtu: 3113211211/8330 pro EUR
  IBAN: SK5483300000003113211211
  SWIFT:FIOZSKBAXXX                                                                                                                                                                           Číslo účtu: 2601727554/8330 pro Kč
  IBAN: SK13 8330 0000 0026 0172 7554
  SWIFT: FIOZSKBAXXX                 

 2. Pri platbe prevodom, alebo vkladom sa kupujúci zaväzuje uhradiť celkovú cenu objednaného produktu do dátumu splatnosti, uvedenej na zaslanej faktúre, t. j. do dvoch dní od zaslania faktúry. Faktúra je zaslaná kupujúcemu e-mailom. V súlade so Zákonom č. 254/2001 Z. z., O obmedzení platieb v hotovosti, kupujúci, ktorého výška platby presahuje čiastku 5 000,- EUR, je povinný vykonať platbu bezhotovostne.

 3. Kartou online.
  Ak vlastníte platobnú kartu, ktorá umožňuje platby na internete (ak máte pochybnosti, informujte sa u svojej banky), môžete ju využiť k úhrade tovaru online. Pri dokončení zákazky Vám vyskočí okno platobnej brány Tatra Banky a.s, ktorá zároveň garantuje maximálnu možnú mieru zabezpečenia .
  Možnosti platby:
  - TatraPay - online platba Tatra banky. Klienti Tatra banky majú túto službu bez poplatkov
  - Kartou online (CardPay) - táto služba je spoplatnená. Poplatok platí kupujúci. Cena tovaru je o tento poplatok navýšená.
  Ak platíte kartou prvýkrát, budete v prípade TatraPay zadávať PID a heslo. V prípade online platby CardPay zadáte číslo vašej karty, platnosti karty, a CV / CVV kód, všetky tieto údaje máte na svojej karte. Nemusíte sa obávať, prenos informácií je šifrovaný a teda úplne bezpečný.

 4. Platbu je možné vykonávať aj hotovostne, pričom výška platby nepresiahne sumu 5 000,- EUR. Hotovostné platby je potrebné telefonicky dohodnúť s predávajúcim. Požiadavka na hotovostné platby (po dohode s predávajúcim) uvedie kupujúci v objednávke. Tovar je následne dodaný kupujúcemu v súlade s jeho dostupnosťou (viď. nižšie - Dostupnosť tovaru).

 5. Ak predávajúci v lehote splatnosti nedostane od kupujúceho úhradu na svoj účet, bude objednávka považovaná za zrušenú, pričom nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody.

Dostupnosť tovaru

O dostupnosti tovaru je zápis priamo na karte jednotlivých produktov na stránkach www.zlato-eu.sk.Význam zápisu je nasledovný:

 • Skladom: objednaný tovar je uskladnený v bezpečnostných trezoroch s obmedzenou dostupnosťou (t.j. tovar je potrebné vyskladniť). Tento proces prebieha z pravidla druhý pracovný deň od pripísania platby na účet predávajúceho, maximálne však do dvoch pracovných dní.
 • K okamžitému odberu: kupujúci tovar nakupuje priamo u predávajúceho, pričom tovar je k okamžitému odberu. Požiadavka "K okamžitého odberu" kupujúci zapíše v objednávke a určí termín a čas nákupu (kedy sa dostaví k predávajúcemu). Predávajúci garantuje kupujúcemu dostupnosť objednaného tovaru, maximálne však na dobu 24 hodín.
 • Predĺžený termín dodania: objednaný tovar je pripravený na distribúciu zo zlievarní do bezpečnostných trezorov s obmedzenou dostupnosťou. Táto situácia môže nastať pri nadmernom náraste dopytu po určitom druhu produktu.
 • Na objednávku: tovar je potrebné objednať. Potvrdenie objednávky dostane kupujúci bezodkladne po jej spracovaní maximálne však do 3 hodín. Do tejto doby bude objednávka vybavená úplne, alebo čiastočne, v ojedinelých prípadoch môže byť zamietnutá.
 • Dostupnosť obmedzená: tovar v súčasnosti nie je na sklade a ani v dosahu obchodných partnerov predávajúceho. Dostupnosť je obmedzená najmä ponukou trhu. V takom prípade predávajúci robí kroky k získaniu tovaru pre kupujúceho za aktuálne ceny na trhu, ak kupujúci neustanovuje inak. Po získaní požadovaného tovaru predávajúcim dochádza k vysporiadaniu objednávky.

U niektorých produktov môže dochádzať k zdvojeniu zápisu na karte produktu a tým k rôznym formám nákupu napr. "Skladom, k okamžitému odberu". V takomto prípade je rozhodujúce, akú formu nákupu určí kupujúci v poznámke objednávky. Kupujúci má možnosť kúpiť produkt priamo u predávajúceho (k okamžitému odberu) a postupuje podľa vyššie uvedeného návodu, alebo postupuje formou štandardnej objednávky (skladom).

Dodacie podmienky

 1. Vyskladnenie tovaru z centrálneho skladu sa vykonáva spravidla do jedného pracovného dňa odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho. Prepravca dopravuje vyskladnené tovar spravidla trikrát týždenne. Doba dodania tovaru je stanovená do 7 pracovných dní pre kupujúceho spotrebiteľa a do 7 pracovných dní pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ od dátumu pripísania platby na účet predávajúceho. V mimoriadnych prípadoch (napr. zvýšená dopyt) môže dôjsť k predĺženiu termínu dodania. O tejto skutočnosti je však kupujúci informovaný e-mailovou správou.
 2. Pri osobnom odbere objednaného produktu kupujúcim, je vopred dojednaný termín a čas odberu individuálne v súlade s ustanovením bodu č. 1 dodacích podmienok.
 3. V prípade, že kupujúci nedostane zásielku s tovarom, ktorej odoslanie mu bolo oznámené, alebo je zásielka neúplná, alebo poškodená (v takom prípade odmietne zásielku prevziať) je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho písomnou cestou, napr. e-mailom na adres info@zlato-eu.sk.

Doručenie objednávky

Osobný odber na adrese predávajúceho Business Centrum Trnava AQUAPOLIS, Piešťanská ul. 3, PSČ 917 01.
Prostredníctvom Slovenského pošty vo forme cenného listu, alebo cenného balíka

Zásielka je vždy poistená v plnej výške kúpnej ceny.

Poštovné a balné je vyčíslené v EUR a jeho výška sa počíta podľa sadzieb Slovenského pošty. Informácie sú k nájdeniu na webových www.zlato-eu.sk u každého tovaru, po vytvorení objednávky a potvrdení dodania poštou.

Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmlouvy

EMS Gold Investments, s.r.o. ponúka len tovar, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, teda podľa § 53 ods. 8, Občiansky zákonník, spotrebiteľ nemôže využiť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, ako je posudzované v § 53 odsek 7, Občiansky zákonník.

§53 odst. 8
"Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť podľa odseku č. 7 od zmlúv
a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
b) na dodávku tovaru, alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu, alebo zastaraniu,
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
e) na dodávku novín, periodík a časopisov,
f) spočívajúcich v hre alebo lotérii. "
Spotrebiteľ ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý nemôže byť pre svoj charakter vrátený ako vyplýva so smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, O ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.

Predávajúci sa zaväzuje na odkúpenie im predaného tovaru v neporušenom stave a zodpovedajúcej kvalite. Cena odkúpenia sa stanovuje individuálne, alebo bude uvedená na karte jednotlivých produktov na adrese www.zlato-eu.sk.

Reklamačný poriadok, rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že kupovaný produkt pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou a so zápisom na karte produktu, má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa, buď výmenou produktu, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z produktu, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím produktu o nedostatku vedel, alebo ho sám spôsobil. Predávajúci pri expedícii, aj pri výkupe starostlivo kontroluje každý jeden kus investičného produktu, napriek tomu sa môže stať z dôvodu obchodovania s obeživom, že niektoré produkty nebudú mať akosť prvého výrobku a ponesú známky bežného opotrebenia a to najmä, ak pôjde o skôr razené mince.

Reklamácia a její uplatnenie

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:

 • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné  a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú,  brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte, alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chyby neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@zlato-eu.sk
 • poštou na adresu EMS Gold Investments, s. r. o., Business Centrum Trnava AQUAPOLIS, Piešťanská ul. 3, PSČ 917 01
 • telefonicky na tel. č: +421 911 610 303

a následne zaslať, alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale, alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s podrobným popisom chyby, s číslom objednávky a kópiou predajného dokladu na adresu reklamačného oddelenia prevádzkovateľa EMS Gold Investments, s. r. o., Business Centrum Trnava AQUAPOLIS, Piešťanská ul. 3, PSČ 917 01.
Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný protokol je zaslaný zákazníkovi emailom, alebo poštou do 3 dní od prijatia reklamácie (reklamovaného tovaru).
V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom, alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Více o souborech Cookies